Exon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt B+R pn. "Synati jako kompleksowe rozwiązanie z wykorzystaniem sieci dalekiego zasięgu LoRa, a także komunikacji GSM/LAN stworzone w celu analizy danych w czasie rzeczywistym po stronie zintegrowanej platformy on-line". Numer umowy: RPKP.01.02.01-04-0030/18, Jednostka pośrednicząca: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Okres realizacji: 01.10.2020r. - 31.05.2022r. Wartość projektu: 1 097 840,00PLN Wkład UE: 849 664,00PLN. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 1 oś priorytetowa; Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu; Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

W związku z zaplanowanymi w projekcie usługami zleconymi poniżej przedstawiono zapytanie ofertowe opisujące zakres usług przewidzianej do realizacji w ramach projektu. 

Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie www.myexon.pl w dniu 21.01.2021r. dotyczące wykonania 4 usług, których zakres został opisany w dalszej części zapytania ofertowego.

 

 

1. Zamawiający

Exon Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562564, NIP: 8792678749 , REGON: 361748227 

2. Wspólny słownik zamówienia CPV 

CPV – 72413000-8 – usługi w zakresie projektowania stron WWW

CPV – 72243000-0 – usługi programowania

CPV – 72267000-4 – usługi w zakresie serwisowania oprogramowania

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę związaną z zaprojektowaniem, wykonaniem oraz uruchomieniem strony internetowej/platformy w celu prezentowania danych i informacji zebranych ze świata rzeczywistego. Z uwagi na  dość obszerny charakter zaplanowanych usług nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

urządzeń, a aplikacją webową
b) Opracowanie i implementacja systemu zabezpieczeń komunikacji serwer urządzeń
– aplikacja webowa
c) Wykonanie oraz implementacja mechanizmów alarmowych dla bloków
funkcyjnych
d) Przygotowanie gotowych, oskryptowanych elementów pozwalających
wizualizować konkretny rodzaj danych
e) Opracowanie i implementacja REST API
1
4.
a) Przygotowanie platformy jak i bloków funkcyjnych pod wersje wielojęzyczną
b) Wykonanie wersji angielskiej zarówno platformy jak i bloków funkcyjnych
c) Stworzenie symulatora wielu jednocześnie zalogowanych użytkowników w celu
sprawdzenia wydajności platformy pod kątem multilogowania
d) Testy połączonych etapów w warunkach produkcyjnych
e) Przygotowanie oraz wdrożenie aktywnego systemu pomocy wraz z tutorialem dla
użytkowników
f) Przygotowanie i przekazanie dokumentacji technicznej finalnej wersji każdego z
etapów
1
4
Strona
2
z
2d

5. Zapytanie obejmuje

Koncepcyjne oraz graficzne opracowanie dwujęzycznej (w języku polskim oraz w języku angielskim) strony internetowej projektu oraz platformy, a także techniczne (informatyczne i graficzne) wykonanie zgodnie ze standardami, uruchomienie, wdrożenie, wypełnienie treścią strony internetowej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Zestaw treści do wypełnienia strony zostanie przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

6. Wymogi dotyczące strony internetowej

a) Zaprojektowanie strony internetowej celem prezentowania informacji na temat realizacji projektu 

b) Responsywny szablon strony – poprawne wyświetlanie zawartości dla urządzeń o mniejszej fizycznych wymiarach ekranu (smartfony, tablety etc.)

c) Strona oraz platforma dwujęzyczna (w językach angielskim i polskim), z możliwością płynnego przejścia z jednej wersji językowej do drugiej; Preferowany System Zarządzania Treścią na stronie (CMS) – WordPress

d) Wdrożenie systemów zabezpieczających i podstawowych zasad bezpieczeństwa 

e) Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do dzieła

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnienia

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS). O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności: 

a)Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do  wykonania  Zamówienia  oraz  uprawnienie  do  wykonywania  określonej  działalności,  jeżeli  są wymagane przepisami prawa; 

Jeżeli Wykonawca/Oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/Oferent: 

W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

8. Termin i wymogi składania ofert 

Oferty należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej (najlepiej w formacie PDF): 

a) oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.karcz@myexon.pl 

termin składania ofert 7 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania 

b) oferta powinna być złożona w języku polskim

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem

c) oferta powinna zawierać nazwę, adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, KRS lub nr ewidencyjny z CEIDG

d) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty

e) oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą netto i brutto

f) Wykonawca/Oferent podaje dla oferowanej usługi, uwzględniając jej pełen zakres, wynikające z tytułu jej wykonania koszty

g) wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 

Termin realizacji przedmiotu oferty został zamieszczony w tabeli powyżej. 

9. Kryteria wyboru ofert 

Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował jednym, głównym kryterium jakim jest cena – 100%

10. Warunki podpisania umowy

a) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

b) Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy

11. Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 

c) Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne

d) Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i określonym zakresie –

– sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

– zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy

– zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

– wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

12. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

a) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym

b) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

– została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób

– jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

– jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa

– jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń

– Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony

c) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu

d) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających

13. Pozostałe postanowienia

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów

– nie złożono żadnej oferty

– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

–  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert

– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć

b) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

c) Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 

d) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

e) Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń. 

f) Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

g) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy. 

i) Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). 

j) Wraz z protokolarnym odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, oraz w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy oraz wyłączne prawo wykonywania praw zależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:

– Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami

– Wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy

– Tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany)

– Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie

– Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych

– Nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity

– Prawo do wykorzystania utworu do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych

– Zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

14. Oświadczenia

– wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stworzy samodzielnie i będzie on stanowić jego wyłączną własność oraz że będzie posiadał pełnię praw autorskich do przedmiotu Umowy

– wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich 

– wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy. 

– przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych będzie nieograniczone miejscem ani czasem. 

– osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Mateusz Karcz

– pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres: m.karcz@myexon.pl

Wykaz Załączników

1. Formularz oferty

Formularz ofertowy: 

Przystępuję do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu strony internetowej / platformy w ramach projektu”Synati jako kompleksowe rozwiązanie z wykorzystaniem sieci dalekiego zasięgu LoRa, a także komunikacji GSM/LAN stworzone w celu analizy danych w czasie rzeczywistym po stronie zintegrowanej platformy on-line”.

Oferuję realizację ww. usługi uwzględniając podział na odpowiednie zadania (tabela).

Cena netto za wykonanie zadania pierwszego (1) wynosi …………. zł (słownie: …………złotych) 

Cena brutto za wykonanie zadania pierwszego (1) wynosi …….. zł (słownie: ………. złotych) 

Cena netto za wykonanie zadania pierwszego (2) wynosi …………. zł (słownie: …………złotych) 

Cena brutto za wykonanie zadania pierwszego (2) wynosi …….. zł (słownie: ………. złotych) 

Cena netto za wykonanie zadania pierwszego (3) wynosi …………. zł (słownie: …………złotych) 

Cena brutto za wykonanie zadania pierwszego (3) wynosi …….. zł (słownie: ………. złotych) 

Cena netto za wykonanie zadania pierwszego (4) wynosi …………. zł (słownie: …………złotych) 

Cena brutto za wykonanie zadania pierwszego (4) wynosi …….. zł (słownie: ………. złotych)  

Łączna cena netto za realizację ww. usług (zadanie 1,2,3,4) wynosi ………. zł (słownie: ………………. złotych)

Łączna cena netto za realizację ww. usług (zadanie 1,2,3,4) wynosi ………. zł (słownie: ………………. złotych)

a) Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie 

b) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu

c) Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia

d) Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac

e) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału i innymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

f) Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na realizację zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu. g) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty. 

Dane Oferenta:

Nazwa firmy oraz adres: ……………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu:
………………………………………………………………………………………………….

Adres mailowy: ………………………………………………………………………………………………….